Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
     
     
     

 

Litvanya Cumhuriyeti Devlet Gıda ve Veteriner Servisi

 Kurumumuzun misyonu çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve kalitesini geliştirmek ile hayvan sağlığı ve refahını sağlamaktır. Bu amaçla tüm birincil üretim çalışanları ile iş idarecilerinin GHP, GMP ve kendi kontrol sistemlerini uygulamaları için onlara düzenli eğitim sağlanmaktadır. Mevcut başarı durumu hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği ve diğer sektörlerdeki günden-güne çalışma şeklinde tanımlanabilecek günlük çabaların doğrudan sonucudur. Devlet Gıda ve Veterinerlik Servisi (DGVS) değişik alanlardaki uzmanların beraber çalıştıkları etkin ve işlevsel bir kurumdur. Buna Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti’nin güvenilir ve sürekli desteği ile ulaşılmıştır.

 DGVS bugün, tecrübesini AB, AB adayı ülkeler ve diğer ülkelerle paylaşmaya muktedirdir.

 TAIEX ofisi, DGVS ile işbirliği halinde diğer ülkelere katılım sürecindeki DGVS’nin başarıları ile ilgili uluslararası seminerler düzenlemektedir. DGVS Eşleştirme ve diğer projeler için ortak olarak seçilmiştir.

 DGVS Litvanya ve AB topraklarının halk sağlığı ve ekonomi üzerinde potansiyel etkisi bulunan hayvansal kaynaklı hastalıklardan korunmasında anahtar bir rol oynamaktadır. Bu önlemler bizim AB içinde ve üçüncü ülkelerle ticaretimizde malların serbest dolaşımı için iyi bir çevreyi sürdürmemizi sağlamaktadır.

 Vizyonumuz gıdanın hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın ticarete açık geniş ortak pazar ve sınırlarda yüksek standartlı tüketiciyi koruma kurumu olmaktır.

Dr. Kazimieras Lukauskas
Devlet Gıda ve Veterinerlik Servisi Müdürü
OIE Avrupa Bölge Komisyonu Başkan Yardımcısı

 Devlet Gıda ve Veteriner Servisi

 Misyon

 Hükümetin gıda güvenliği ve kalitesi ile hayvan sağlığı ve refahı politikasını geliştirmek ve uygulamak.

 Amaçlar

 DGVS’nin amaçları

 - Salgın hastalıklar, zoonozlar ve hayvan refahının izlenmesi ve kontrolünü sağlamak, hastalık mihraklarını ortadan kaldırmak; salgın hastalıklar ve zoonozların Litvanya ve AB topraklarına bulaşmasını önlemek için gerekli tüm biyolojik tedbirleri uygulamak

 - Gıda üretimindeki tüm aşamalarda “ahırdan/tarladan sofraya” prensibine göre gıda güvenliği ve kontrolünü sağlamak, tüketici çıkarlarını korumak, pazara gıda arzını, ihraç edilecek gıdaların güvenliğini, etiketleme ve kanunlara göre oluşturulmuş diğer mecburi şartları sağlamak

 Yapısı

 DGVS Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı sorumludur.

 DGVS Devlet Veteriner Servisi ve bağlı kuruluşlarının, Sağlık Bakanlığı sorumluluğundaki Devlet Hijyen Denetimi Kurumunun ve Devlet Kalite Denetim Kurumu’nun reorganizasyonundan sonra 2000 yılında kurulmuştur. DGVS yukarıda bahsedilen tüm kurumların yetki ve sorumluluklarının almıştır ve “ahırdan sofraya” gıda üretiminin tüm aşamalarında veterinerlik ve gıda kontrolü ile görevlidir.

 DGVS merkezi birimler, 10 bölge Devlet Gıda ve Veterinerlik Servisi, 4 şehir ve 34 ilçe Devlet Gıda ve Veterinerlik Servisi gibi bölgesel servisler ve Milli Veterinerlik laboratuarı, Devlet Sınır ve Nakliye Veterinerlik Servisi ile Veteriner Müstahzarlarının Devlet Denetim Servisi’nden oluşmaktadır. DGVS çerçevesinde 91’i merkezi birimlerde olmak üzere 1380 kişi çalışmaktadır.

 Merkezi Birimler

 DGVS Litvanya Cumhuriyeti’nin en üst düzeydeki resmi veteriner hekimi (CVO) olan müdür tarafından yönetilmektedir. Müdür Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı sorumludur.

 CVO AB, OIE, FAO ve diğer uluslar arası örgütlerde Litvanya’yı temsil etmektedir.

 DGVS’de biri veteriner halk sağlığı; biri hayvan sağlığı, refahı, yan ürünler ve yem maddeleri; biri hayvansal orijinli olmayan gıda maddeleri ve biri de bütçe ve ekonomiden sorumlu 4 Müdür Yardımcısı bulunmaktadır.

 Uluslararası İşler ve Hukuk Bölümü

 - özellikle AB kuruluşları ve Üye Devletlerle olmak üzere gıda güvenliği ve veteriner sektörlerinde uluslar arası işbirliğini düzenler ve koordine eder

 - Milli mevzuatın AB mevzuatı ile uyumlaştırılmasını sağlar

 - AB ve diğer ülkelerle olan uluslar arası projelerin uygulanmasını koordine eder

 - DGVS’nin idari yapısının daha iyi hale getirilmesini sağlar

 - personel kayıtlarını tutar

 Bilgi ve Bilişim Bölümü

 - medyayla işbirliği

 - kamuoyu aydınlatılmasının geliştirilmesi

 - kriz iletişimi

 - vaka yönetimi dahil halkla ilişkileri sağlar

 - bilgi sistemleri, kayıtlar ve veri tabanlarının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi

 - Bilişim Teknolojisi (BT) ile ilgili görevler

 - BT projelerinin uygulanması dahil BT yönetim ve organizasyonu ile iştigal eder

 Strateji Planlama ve Bütçe Bölümü

 - DGVS’nin strateji planlamasını koordine eder

 - DGVS, bölgesel ve bağlı kuruluşların yıllık bütçe planlarını hazırlar

 Genel İşler Bölümü

 - bina, alet, araç ve gereçleri idare eder

 - teknik gereçleri sağlar

 Hayvan Sağlığı Bölümü

 - hayvan sağlığı ile ilgili epidemiyolojik durumun risk temelinde analizini sağlar; ekzotik ve ihbari mecburi endemik hastalıkların eradikasyonu yönünden hayvan hastalıklarını önler, tarar, izler ve kontrol eder

- hayvan tanımlanması ve kayıt altına alınması, hayvan hareketleri, Topluluk içi ticaret, canlı hayvanların, hayvansal yan ürünlerin, yem maddeleri ve katkılarının ithalat ve ihracatı, veteriner tıbbi müstahzarların ithal, dağıtım ve kullanım kontrollerini düzenler

 Hayvan Refahı Bölümü

 - hayvan refahı kontrol politikası geliştirir ve hayvancılık işletmelerinde, mezbaha ve kombinalarda ve hayvan nakilleri sırasında vs. hayvan refahı şartlarının uygulanmasını koordine eder

 - halktan alınan hayvan refahı ihlalleri ile ilgili bilgiler için ücretsiz bir telefon hattı (8-800 404 03) işletir

 Gıda Bölümü

 - AB müktesebatında belirtilen gıda güvenliği ve kalite kontrol politikasını geliştirir

 - veteriner halk sağlığı, gıda güvenliği ve kalitesi, etiketleme, hayvansal orijinli ve hayvansal orijinli olmayan gıda sektöründe hijyen alanlarında zorunlu şartların uygulanmasının kontrolünü düzenler ve koordine eder

 - milli gıda güvenliği ve kalite programlarının uygulanmasını koordine eder

 - gıda kalitesi, etiketleme ve güvenlik vs. ile ilgili tüketici şikayetleri için ücretsiz bir telefon hattı (8-800 404 03) işletir

 Risk ve Kalite Yönetimi Bölümü

 -DGVS’de AB Normu’na göre (EN) 45004:1996 “ Denetimleri düzenleyen değişik tipteki yapıların çalışması için genel kriterler” Kalite Sistemi’nin uygulanmasını koordine eder

 - düzenlenen denetim ve laboratuar testlerindeki bulguları analiz eder

 - gıda ve/veya yemde risk yönetimi için tavsiyelerde bulunur

 - AB ile Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) vasıtasıyla güvenli olmayan gıda ve/veya yem ile ilgili bilgi paylaşımını organize eder

 Uluslararası Denetim Bölümü 

 Görevi

 - DGVS’nin çalışmalarının etkinliğini artırmak ve kamu fonlarının kontrolünü sağlamak

 Çalışmalar

 - yayımlanmış veterinerlik belgeleri

- düzenlenmiş denetimlerin sıklık ve kalitesi

 - ihlallere karşı uygulanmış yaptırımlar

 - gösterilen noksanlıkların düzeltilmesi

 - tekrarlanan ihlallere karşı uygulanmış önlemler üzerinde kontrollerde bulunur.

 DGVS için raporlar ve tavsiyeler hazırlar

 Bağlı Kuruluşlar

 Sınır ve Nakil Devlet Veteriner Servisi

 - üçüncü ülkelerle ticaretle ilgili yasal mevzuata göre veteriner sınır kontrol noktalarının çalışmalarını düzenler

 sınır veteriner kontrol noktaları

 - AB’ye giriş ve transit süresince hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvansal orijinli olan/olmayan gıda ürünlerinin ve yemlerin  kalite ve güvenliği ile ilgili kontroller düzenler

 Litvanya’daki akredite veteriner laboratuarları

 Milli Veteriner Laboratuarı(NVL)

 Çalışmalar

 - zoonozlar ve diğer hayvan hastalıklarının teşhisi ile gıda maddeleri, su, yem maddeleri ve ham maddeler için referans laboratuarı

 - hayvan hastalıkları teşhis ve kontrolü, hayvancılık ve halk sağlığına yardım için teşhis testleri imkanı sağlar

 - kimyasal, radyolojik, mikrobiyoloji, genetiği değiştirilmiş organizmalar, bakteriyoloji, histopatoloji, seroloji ve viroloji testleri dahil teşhis hizmetleri sağlar

 Kazanılmış akreditasyon

 - NVL 2000 yılında Alman akreditasyon kurumu (DAP) tarafından EN 45001’e göre akredite edilmiştir

 - NVL 2003 yılında EN ISO/IEC 17025’e göre yeniden akredite edilmiştir

 - Rusya Federasyonu’ndaki GOST-Rand Hijyen Sistemleri tarafından da akredite edilmiştir

 Klapedia bölge DGVS Laborauarı

 Çalışmalar

 - gıda, su, yem ve biraların kimyasal ve mikrobiyolojik testi için referans laboratuarı

 Kazanılmış akreditasyon

 - 2004 yılında Alman akreditasyon kurumu (DAP) tarafından EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir

 Veteriner İlaçları için Litvanya Devlet Denetim Servisi

 - veteriner tıbbi ürünleri kayıt altına alır

 - veteriner tıbbi ürünlerin kalıntıları için milli izleme planları hazırlar

 - iyi imalat uygulamaları, iyi laboratuar uygulamaları ve veteriner tıbbi ürünlerin iyi klinik uygulamaları için surveyler düzenler

 - immunolojik maddeler, teşhis maddeleri, yem katkıları, premiksler, tıbbi amaçlı yem maddeleri, tamamlayıcı yem maddeleri, hayvansal orijinli maddeler dahil yem maddeleri ve piyasadaki veteriner biyositler gibi veteriner tıbbi ürünler için zorunlu şartların uygulanmasının kontrolünü düzenler ve koordine eder

 Bilgi ve Sayılar

 Litvanya’daki hayvan sayıları (Ocak 2005)

 Sığır…………………………………………………………      …………  ……..923900

Sığırlar içindeki buzağı……………………………… ………………  ……...453000

1-2 hayvan bulunan sığır işletmesi…… ……………………  ………..%76.5

3-5 hayvan bulunan sığır işletmesi………..............…  …………%17.3

6-50 hayvan bulunan sığır işletmesi………        ……… ……………%1.8

50-150 hayvan bulunan sığır işletmesi… …………………………..……%0.2

 Domuz…..…………………………………………………………      …  ……1057400

Koyun……………………………………………………….................  .......38300

Keçi……………………………………………………………………………             6900

At…………………………………………………………………………  ..            63600

 Hastalık Bilgileri

Litvanya’da son 13 yıldır hiçbir bulaşıcı hayvan hastalığı bulunmamaktadır (OIE kayıtlarına göre).

Şap hastalığı en son 1982, Klasik domuz ateşi-1992, Newcastle hastalığı-1989 yılında kaydedilmiştir.

Hayvansal gıda üreten işletme sayıları

 Mezbaha ve kombinalar…………………………………………….…225

Kanatlı eti işletmeleri…………………………………………………….14

Soğuk hava depoları……………………………….……………   …….47

Su ürünleri işletmeleri…………………………………………… ……..55

 Süt ürünleri işletmeleri………………… …………………………..…36

Yumurta işletmeleri………………………………… ……………  …….15

Diğer işletmeler……………………………………………………    …….11

Diğer işletmelerin sayıları

Hayvansal orijinli olmayan gıda üreten işletmeler….….…904

Ticari gıda işletmeleri……………………………………   …………9768

Hazır yemek işletmeleri………………………………………………6986

Su tedarik işletmeleri…………………………………………………1891

Et-kemik unu işletmesi…………………………………………   ………1

 Kayıtlı tüketici şikayet sayıları (2004)

 Gıda kalitesi ile ilgili……………………………………………………1972

Hayvan refahı ile ilgili………………………………… ………  ……….40

 Litvanya Cumhuriyeti Devlet Gıda ve Veteriner Servisi’nin Yapısı

 

 Litvanya Cumhuriyeti Devlet Gıda ve Veteriner Servisi (Merkezi Birimler)

 

Orijinal Belge; Dr. Kazimieras Lukauskas > Dr. Mustafa ALTUNTAŞ

Tercüme : Cemalettin YEŞİLYURT

Kaynak: TVHB Merkez Konseyi 41.Dönem Faaliyet Raporu,2006

 

 
Güncel
 

 

VetEuropa

“VetEuropa” Sayfamıza Hoş Geldiniz,            

Bu sayfamızda sizler için hazırlanan Avrupa’da veteriner hekimlik uygulamaları, mevzuatına ait bilgiler ile AB ile ilgili yorum ve incelemeleri bulacaksınız

Avrupa Birliğine üye olmaktan, AB normlarını ülkemize kazandırmak daha önemli ve öncelikli bulunmaktadır.  Bu normlar, gerek ülkemizde gıda güvenliği ve halk sağlığının sağlanması gerekse uluslararası ticarette ülkemizin aktif rol almasının önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Sayfamızda geçmiş yıllarda hazırlanan, tercümesi sağlanan, bir çoğu yayınlanmış bilgileri de derleyerek sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bazı bilgi ve dokümanlar ise orijinal haliyle sizlerin bilgisine sunulacaktır. Meslektaşlarımızdan tercüme için yeterli destek bulabildiğimiz takdirde bir çok bilgi ve belgeyi Türkçe olarak yayınlama imkanımız bulunmaktadır. Bu anlamda elimizde çok sayıda İngilizce metin, sunum ve dokuman bulunmaktadır.

Ülkemiz ve meslek camiamız için faydalı olması dileğiyle sunarız.

TürkVet

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved