Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
 
AB Ortak Tarım Politikaları

Hayvancılık Politikaları ve Destekleri

Sığır-Dana Eti

Düzenleme

1964, Son şekli:1999

Kalite ve Standartlar

Karkas derecelendirme cetveli
Katogori
Sınıflandırma
Uygunluk
A
Genç boğalar
Yağ içeriğine göre
 
1-5 sınıf
S,E,U,R,O ve P
B
Erişkin boğalar
C
Enkaste boğalar
D
İnekler
E
Düveler

Topluluk Pazar Fiyatı (Temsili Fiyat)

Topluluğun temsili pazarlarındaki erişkin büyükbaş hayvanlar için belirlenen haftalık ağırlıklı ortalama fiyat olup derecelendirme cetveli bazında tespit edilmektedir.

Müdahale Sistemi

30Haziran 2002 tarihine kadar müdahale kuruluşlarınca satın alma şeklinde,bu tarihten sonra ise özel depolama ve emniyet alımları şeklinde

Müdahale Kriteri

Topluluk pazar fiyatının müdahale fiyatının %84’ü, üye ülke veya bölgede %80’i düzeyinin altına düşmesi halinde başlatılmaktadır.

Müdahale Miktarı

  Sığır etinde 350.000 ton ile sınırlıdır.
  Ancak genç ve enkaste boğaların ortalama pazar fiyatı müdahale fiyatının %78’inin, üye ülkede %60’ının altına düşmesi halinde başlatılabilmektedir.Bu durumda komisyon ilgili bölgeden tüm sığır etlerini alabilir.

Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler

Prim ödemeleri için başvuruda bulunulan hayvanların tanımlama ve kayıt şartı bulunmaktadır.
Tüketiciyi bilgilendirmeyi amaçlayan hayvanın menşeinden itibaren tanımlayan yayım önlemleri finanse edilmektedir.

1.-Sığır Eti Özel Primi

  Bölgesel azami hadler ile sınırlı
  Takvim yılı ve işletme bazında 90 baş ve altı için ödenir,
 9 aylıktan büyük ve asgari 185 kg karkas ağırlığına sahip hayvanlara hayatları boyunca bir kez, enkaste boğalara 9 aylık ve 21 aylık olduklarında olmak üzere 2 kez ödenir.
  Başvuru miktarı bölgesel tavanı aştığı takdirde yetiştirici başına hayvan sayısı oransal olarak azaltılmaktadır.

2.- Damızlık İnek Primi

  Başvuru tarihini takiben 6 ay boyunca sahip oldukları hayvan sayısının en az %80’i damızlık inek, en fazla % 20’si düve ( bir yaştan büyük ve doğum yapmamış) olması şartıyla yıllık olarak ödenir.
   Prim, damızlık inek primi hakedişleri üzerinden belli bir bireysel azami kota veya seçmeli olarak süt kotasına (halihazırda 120 ton süt olmakla birlikte üye ülke farklı sınır belirleyebilir) bağlı bir azami çiftlik kotasına tabi olarak ödenir.
  Damızlık inek primi yetiştiriciler arasında geçici veya daimi olarak transfer edilebilmektedir,
  Üye ülkeler ulusal inek prim hakları rezervi muhafaza edilmektedir.Bu rezervler özellikle yeni başlayanlar olmak üzere öncelikli yetiştiricilere verilmektedir.

*Sığır eti primi ve damızlık inek primi ; hayvanların beslenmesi için yem bitkileri yetiştirilen alanın hektar başına  2 canlı hayvan birimini ifade eden stok yoğunluğu limiti içinde kalan hayvan sayısı için ödenir. Stok limitinde küçükbaşlar da dikkate alınır ancak 15 baş canlı hayvan biriminin altında hayvan bulunduran  çiftlikler için bu kural aranmamaktadır.

3.-Ekstansivasyon Primi

  Canlı hayvan stok yoğunluğu  hektar başına 1.4 canlı hayvan ünitesine eşit ve daha düşük olan işletmeler alır,
  Üye ülkeler ekstansivasyon primini 2001 yılında 1.4-2.0, 2002 yılından itibaren 1.4-1.8 yoğunluk aralığına ödemeyi tercih edebilir.
  Süt üretiminin yarıdan fazlasını dağlık bölgelerden sağlayan üye ülkelerde bu bölgelerdeki işletmeler için de prim ödenmektedir.

4.- Kesim Primi

   Üçüncü ülkelere ihracat veya kesim halinde ödenir (aylıktan büyük erkekler ve enkaste boğalar,süt inekleri, gebe inek ve düveler için uygulanır.1-7 aylılk buzağılar için daha düşük düzeyde sağlanır.
  Uygun hayvanları asgari 2 ay elinde bulunduracak,İhraç edildiği ve kesime gönderildiği ispat edilecek,
 Ulusal kota tavanları çerçevesinde ödenir. Kesim primi başvuruları belirli bir hayvan tipi için bölgesel kota sınırlarını aşarsa orantılı olarak düşürülür.

5.- Sezon Dışına Özendirme Primi

Kesimleri geleneksel kesim döneminin dışına da taşıma amacını güder

6.- İlave ödemeler

 Temel prim ödemeleri veya ergin hayvanlar için kesim primine eklenmek suretiyle olabilmektedir. Bu yardım için belirlenen toplam fon üye ülkelere topluluğun toplam sığır eti üretimine katkısı oranında dağıtılmaktadır.

7.-İstisnai Pazar Destek Önlemleri

Havan hastalıklarından korunmak için alınan önlemler nedeniyle serbest dolaşım açısından kısıtlamalara dayalı problemler yaşanması halinde uygulanır.Bu destek belirli bir ülke için belli dönemde uygulanır.

8.- Ani fiyat değişikliği önlemleri

9.-Sığır ve dana dana eti ithalatı

Ortak gümrük tarifesinde yer alan ithalat vergilerine tabidir.

10.-İhracat Subvansiyonları

Topluluk mevzuatındaki taşıma esnasındaki hayvan refahına ilişkin hükümleri yerine getirme şartına bağlıdır.Subvansiyonlar iki haftada bir belirlenir, İhraç edilecek ülkeye göre değişir,GATT anlaşması ile sınırlıdır.

 Koyun ve Keçi Eti

Düzenleme

1980,Son şekli;1988

Pazar Dönemi

1 Ocak-31 Aralık

Temel Fiyat

 Koyun karkası bazında
 Topluluk pazarındaki normal mevsimsel değişiklikleri dikkate alarak haftalık olarak düzenlenir,

Kalite Ve Standartlar

 Dereceleme Cetveli;1.-Kuzular;12 aylıktan küçükler
                                         2.-Diğer koyunlar
  Sınıflandırma;yağ içeriğine ve uygunluk esasına göre,
 Derecelendirme zorunlu değildir, ancak pazar fiyatı rapor etmekte olan kesimhaneler fiyatları takip edebilmek için genellikle bu sistemi uygulamaktadırlar.

Piyasa Fiyatı (Temsil Fiyat)

 Temsili topluluk pazarlarındaki standart kalite koyun karkası için ağırlıklandırılmış ortalama fiyattır
  Pazar fiyatını rapor etmekte kullanılan spesifikasyonlar üye ülkelerde değişmekle birlikte, pratikte temsili piyasa fiyatının belirlenmesinde sadece kuzulara ilişkin özel karkas kategorileri kullanılmaktadır.
  Her bir üye ülkeye verilen ağırlıklandırma, o ülkenin toplam topluluk üretimi içindeki payını yansıtmaktadır.

Üreticiye Yapılan Destek Ve Ödemeler

Yıllık Dişi Koyun Primi

 Haftalık Topluluk pazar referans fiyatı ile mevsimlik düzenlenen temel fiyat arasındaki farktan %7’lik indirim yapılmak suretiyle bulunmaktadır,
 Kiloca ağır kuzu veren (45 günlükten büyük 25 kg üzerinde canlı ağırlık)dişi koyun başına ödenmektedir. Kiloca hafif kuzu veren dişi koyun ve keçiler yıllık temel dişi koyun priminin %80’ine tekabül eden bir prim hak ederler.

Az Gelişmiş Bölge Primi

Göreceli olarak az gelişmiş bölgelerdeki yetiştiriciler ilave bir ödeme için başvurabilirler. Az gelişmiş ülkeler için yapılan bu ek ödemeler yıllık dişi koyun primi hesabından bağımsızdır.

Özel Depolama İmkanı

Pazar fiyatı,mevsimsel olarak düzenlenen temel fiyatın %70 düzeyine inerse, ihale prosedürü takip edilerek özel depolama sağlanmaktadır.

İstisnai Piyasa Destek Önlemleri

Hayvan hastalıklarından korunmak amacıyla uygulanmakta olan önlemler nedeniyle serbest dolaşım açısından kısıtlamalara dayalı problemler yaşanması halinde yürürlüğe konulabilmektedir,
  Belli bir ülke için belli bir dönem uygulanır.

İthalat-İhracat

 Koyun ve keçi eti ithalatı ortak gümrük tarifesinde yer alan ithalat vergisine tabidir.Topluluğa ihraç edilen ve topluluktan ithal edilen koyun ve keçi etleri lisansa tabidir.
 Halihazırda ihracat subvansiyonu uygulanmamaktadır.

Prime Uygunluk Kriterleri

 Elde Tutma süresi
  Koyun ve keçilerin prime uygunluğu
  Bireysel kotalar
  Üye ülkeler çevre koruma önlemleri

Azami Garanti Düzeyi

Prim ödemesi yapılacak olan dişi koyun ve keçinin toplam sayısı AB için 63.400.000 baştır. Bu üye ülkelere, dolayısıyla üreticilere bireysel limit (kota) olarak paylaştırılmaktadır.

Kota Transferi

Üreticilerin iç varlıkları ve üretim kapasitelerinde değişiklik yapmasına imkan sağlamak için kota transferi ve ulusal rezerv  oluşturma imkanı verilmektedir.
  Ulusal kota rezervi, öncelikli işletmelere destek imkanı vermektedir.

 Kuru Yem                 

Amaç

Hayvanların beslenmesi için toplulukta üretilen proteinleri artırmak

Düzenleme

1978, Son şekli; 1995

Düzenlemeye Konu Ürünler

Yonca unu ve paleti,
Yonca, korunga, üçgül, acı bakla, burçak (veya fiğ) ve benzeri yem bitkileri, gazal, yem bezelyesi,gazal boynuzu,
Yonca veya çayır otundan elde edilen protein konsantreleri ve yukarıda sıralanan ürünlerin dehidrate (suni kurutulmuş) konsantreleri,

Destekler

Kuru yem üreticilerine ton başına belli bir yardım ödenir,
Suni kurutulmuş yemde, güneşte kurutulmuş yeme göre daha fazla(maliyet nedeniyle) yardım ödenir,
Yardıma konu olabilmesi için yemin belli minimum kalite standartlarını karşılaması gerekir,
 Sorumluluğu üstlenen, üretici ile yem kurutma veya işleme konusunda kontrat yapması gerekir,
 En yüksek garanti miktarı, suni kurutulmuş yem için 4.412.400 tın, güneşte kurutulmuş yem için ise 443.500 tondur,
 Bu miktarlar, ulusal garanti miktarları olarak ülkelere pay edilir,
 Garanti edilen miktarların, herhangi bir şekilde aşılmasını cezalandırmak üzere, bir denkleştirici mekanizma oluşturulmuştur. Bununla garanti edilen tüm miktarın aşılması halinde yardım miktarı azaltılır.
 

                                     Süt ve Süt Ürünleri

Düzenleme

1968,Son şekli; 1999

Ürünler

Sürt ve krema, Süttozu, Ayran, yoğurt,
Peynir altı suyu Tereyağı,
Sürülerek yenilen süt ürünleri,
Peynirler,
Laktoz

Temel Fiyat

Süt işletmelerine teslim edilen % 3,7 süt yağı içerikli süt için tespit edilmektedir.

Tanımlama

Sütcülük terminolojisinin süt ürünleri ile rekabet eden diğer ürünler tarafından haksız olarak kullanımını önlemek için süt ürünlerinin işaret, etiket ve tanıtımına ilişkin hususlar yasal olarak korunmaktadır.

Standartlar

Sıvı süt için pazarlama standartları tüketiciye ulaşan sütün özellikle terkip (süt yağı) açısından minimum kalitesini garanti edecek şekilde belirlenmektedir.
İthal ürünlerde de aynı garanti aranmaktadır
Hayvani ve bitkisel orijinli ayrıştırılabilen yağlarla ilgili özel ticaret tanımlamaları  ve etiketleme gereksinimleri  de tanımlanmış durumdadır,

Teşvik ve Destekler

Tüketimi Teşvik

Süt ve ürünlerinin tüketimi AB tarım ürünleri promosyonu ile teşvik edilmektedir,
Üye ülke, pazarın genişletilmesi ve süt kalitesinin artırılması için kullanılmak üzere süt ürünlerinden belli bir miktar kesinti yapabilir,

Kotalar

AB genelinde süt üretiminin belli bir düzeyin üzerine çıkmasının engellenmesi için süt kotaları belirlenmiştir.
Referans miktar olarak tanımlanan bu kota üye ülkeler ve münhasıran üreticiler arasında dağıtılmaktadır,
Bu kota ayrıca süt işletmelerine dağıtım ve doğrudan satış (peynir üretimi için çiftlik satışı) olmak üzere bölünmektedir,
Bireysel kotalar temsili süt yağı içeriği katsayılandırılmak üzere bölünmektedir,
Yağ içeriğinin baz orandan farklılık göstermesi halinde teslim edilen süt miktarı, 1 kg süt için 0,1 gramda 0.18 katsayısı ile çarpılmaktadır.
Bu katsayı süt yağına göre düzenleme anlamına gelmektedir.
Ulusal kotaların tabi olduğu yıl (1 Nisan-30 Mart) aşılması halinde üye ülkeden hedef fiyatın %115 ine tekabül eden bir ek kesinti alınmaktadır.
Üye ülke de  bu meblağı belirli ulusal kurallar çerçevesinde  fazlaya yol açan üreticiye rucu etmektedir
Mevcut kota sistemi 2008 yılına kadar devam edecektir.
Süt kotaları çiftlikler arasında devredilebilmektedir,
Devir geçici (kira) veya daimi (satış) de olabilir,
Çoğu zaman kotanın belli bir oranı ulusal rezerve ilave edilir,
Üye ülke süt üretimini bırakan çiftçilere, süt üretiminin yeniden yapılandırmak amacıyla, sahip oldukları kotaları ulusal rezerve eklemek suretiyle telafi ödemesi yapabilmektedir,
Ulusal kota rezervi, üye ülke tarafından ihtiyari olarak üreticilere yeniden dağıtılmaktadır,

Müdahale Alımları

Belirlenmiş kalite ve ambalajlama kriterlerini sağlayan tereyağı ve yağsız süttozu için uygulanır,
Bir veya daha fazla ülkede tereyağı fiyatlarının müdahale fiyatlarının %92 sinin altına düşmesi halinde, müdahale kuruluşları bu ülkede açılan ihale ile süt alımı yapmaktadırlar,
Alım fiyatının komisyon tarafından belirlenen müdahale fiyatının %90 ının altında olmaması gereklidir,
Yağsız süttozu üye ülkede tayin edilen müdahale kuruluşu tarafından belirlenmiş olan depoya teslim edilen ürünün imal edildiği günde geçerli olan fiyattır,
Her yıl 1 Mart- 31 Ağustos arasında kuruluşa getirilen ürün miktarının 109 tonu geçmesi halinde komisyon, alımları askıya alabilir. Bu durumda, müdahale kuruluşları, yağsız süttozu alımı için ihale çağrısında bulunabilmektedir,

Depolama Primleri

Tereyağ, krema, yağsız süttozu ve bazı peynirler( Grana, Padano, Parmigiano,Reggiano, Provolena, eski peynirler, koyun ve keçi sütünden peynirler) için özel depolama primi ödenir,
 Depolama masrafı ile piyasa fiyatlarındaki öngörülebilir gelişmeler dikkate alınarak bu yardım belirlenir,
 Bu yardım özellikle fiyat ve stok eğiliminin, mevsimsel depolama ile giderilebilecek pazar sorunlarının oluşması halinde başvurulur,

Pazarlama Yardımları

Sektörde fiyatların istikrara kavuşturulması ve pazar dengesinin sağlanmasına hizmet edebilecek değişik pazarlama yardımları yapılmaktadır,
Yardıma tabi olabilecek ürünler belli standartları karşılamak kaydıyla hayvan yemi olarak kullanılacak yağsız süt ve süttozu dur,
Yardım yağsız süttozu için ilan edilen müdahale fiyatı, yağsız süt  ve süttozundaki arz durumu, buzağı fiyatları ve süttozu ile rekabet eden diğer proteinli gıdaların pazar fiyatları dikkate alınarak belirlenmektedir,
Yardım toplulukta üretilen kazein ve kazeinata işlenen yağsız süttozu, indirilmiş fiyatlardan krema tereyağı ve konsantre tereyağı satın alınması ,işlenmiş süt ürünlerinin eğitim kurumlarında dağıtılması amacıyla da sağlanabilmektedir,
 Kazein ve kazeinatların peynir yapımında kullanılmasına ancak ihtiyaç halinde onay verilmektedir,

İthalat ve İhracat

 Süt ürünlerinin ithalat ve ihracatı lisanssa tabidir,
  İthalatta ortak gümrük tarifelerinde yer alan ithalat vergileri uygulanır,
  Dünya süt fiyatlarının tetik fiyat altına düşmesi halinde süt ve süt ürünleri tarife kotaları çerçevesinde indirilmiş gümrük vergilerine tabi olarak tercihli uygulama çerçevesinde ithal edilmektedir,
  Toplam ihracat subvansiyonları, GATT anlaşması ile sınırlandırılmıştır,
 Tarife kotası çerçevesinde yapılan süt ve süt ürünleri ithalatında daha düşük tarifeli vergi uygulaması uygulanmaktadır,

 Kanatlı Eti ve Yumurta                                    

Düzenleme

1967, Son şekli ; 1975

Kapsam

 Canlı kanatlı hayvanlar,
  Kanatlı eti ve türev ürünleri,
  Taze ve işlenmiş, pişirilmiş kabuklu veya soyulmuş kanatlı yumurtaları

Standartlar

Kanatlı eti ve yumurtalar için pazarlama standartları belirlenmiştir,
   Kalite,
   Ağırlık,
   Paketleme,
Depolama,
Taşıma,
Sunuş,
   İşaretleme itibarıyla belirlenmiş standartlardır
Benzer kurallar yumurtalar, kuluçkahane ve civcivler için de bulunmaktadır,

Destek ve Ödemeler

Müdahale alımları,
İstisnai pazar Önlemleri; Havan hastalıklarından korunmak için alınan önlemler nedeniyle serbest dolaşım açısından kısıtlamalara dayalı problemler yaşanması halinde uygulanır.Bu destek belirli bir ülke için belli dönemde uygulanır

İthalat ve İhracat

Topluluğa ithal ve ihraç edilen kanatlı eti ve yumurta lisansa tabidir,
İthalatta temel gümrük vergileri uygulanmaktadır,
Dünya fiyatları tetik fiyatın, ithalat da tetik fiyatın altına düşerse ilave bir vergi uygulanmaktadır,
Topluluk fiyatları ciddi anlamda artar ise ithalat vergileri askıya alınabilmektedir,
Tercihli koşullar çerçevesinde, belirli bir tarife kotası altındaki kanatlı eti ve yumurta ürünleri ithalatında daha düşük vergiler de uygulanmaktadır,
Kanatlı eti ve yumurta ithalatı, en azından üç ayda bir tespit edilen ihracat sübvansiyonlarından yararlanmaktadır,
Sübvansiyon düzeyinin tespitinde komisyon, topluluktaki ve dünyadaki piyasa durumunu toplulukta kesilmiş 1 kg kanatlı veya kabuklu yumurta üretebilmek için gerekli kesif yem miktarının topluluk ve dünya fiyatı arasındaki fark dikkate alınmaktadır.
İhracat subvansiyonundan faydalanılacak toplam miktar GATT anlaşması ile sınırlandırılmıştır.

2002

Dr. Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim
Güncel
 

 

VetEuropa

“VetEuropa” Sayfamıza Hoş Geldiniz,            

Bu sayfamızda sizler için hazırlanan Avrupa’da veteriner hekimlik uygulamaları, mevzuatına ait bilgiler ile AB ile ilgili yorum ve incelemeleri bulacaksınız

Avrupa Birliğine üye olmaktan, AB normlarını ülkemize kazandırmak daha önemli ve öncelikli bulunmaktadır.  Bu normlar, gerek ülkemizde gıda güvenliği ve halk sağlığının sağlanması gerekse uluslararası ticarette ülkemizin aktif rol almasının önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Sayfamızda geçmiş yıllarda hazırlanan, tercümesi sağlanan, bir çoğu yayınlanmış bilgileri de derleyerek sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bazı bilgi ve dokümanlar ise orijinal haliyle sizlerin bilgisine sunulacaktır. Meslektaşlarımızdan tercüme için yeterli destek bulabildiğimiz takdirde bir çok bilgi ve belgeyi Türkçe olarak yayınlama imkanımız bulunmaktadır. Bu anlamda elimizde çok sayıda İngilizce metin, sunum ve dokuman bulunmaktadır.

Ülkemiz ve meslek camiamız için faydalı olması dileğiyle sunarız.

TürkVet

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved