Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
     
     
     

 

Avrupa Birliği Veteriner Hekimler İçin Eğitim Programı

Doküman 378L1027

Bu dokümanın bulunabileceği bölümler:

 [06.20.50 – Medical and para-medical activities (Tıbbi ve Tıbbı destekleyen çalışmalar)] 378L1027

Veteriner Hekimlerin çalışmalarına ilişkin Kanun, Düzenleme ve İdari tedbirlerle hazırlanan şartların koordinasyonuyla ilgili 18 Aralık 1978 tarihli 78/1027/EEC kurul kararı.

Official Journal [Resmi Dergi (yayın)]  L 362, 23/12/1978  p. 0007 – 0009

Yunanca özel basım.....................: Chapter 6 Volume 2 p. 52

İspanyolca özel basım.................: Chapter 6 Volume 2 p. 55

Portekizce özel basım..................: Chapter 6 Volume 2 p. 55

Finlandiya dilinde özel basım.....: Chapter 6 Volume 2 p. 17

İsveç dilinde özel basım..............: Chapter 6 Volume 2 p. 17

Değişiklikler (kanun değişiklikleri):

389L0594 (OJ L 341 23.11.1989 p. 19) ile değişiklik yapıldı

294A0103(57) (OJ L 001 03.01.1994 p. 371) ile kapsama dahil edildi

Metin:

Veteriner Hekimlerin çalışmalarına ilişkin Kanun, Düzenleme ve İdari tedbirlerle hazırlanan şartların koordinasyonuyla ilgili 18 Aralık 1978 tarihli kurul kararı (78/1027/EEC )

AVRUPA TOPLULUĞU KOMİSYONU

Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulma antlaşması ve özellikle Madde 49, 57, 66 ve 235’i dikkate alarak, Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak (1),

Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak (2),

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak (3),

Hizmetlerin sağlanmasında iş kurma ve serbestlik hakkının etkili bir şekilde kullanımını kolaylaştırmak için gerekli önlemler dahil Veteriner Hekimlikte diploma, sertifika ve diğer resmi derece belgelerinin karşılıklı kabulüne ilişkin 18 Aralık 1978 tarihli 78/1026/EEC Kurul Direktifinde belirtilen Veteriner Hekimlikte diploma, sertifika ve diğer resmi derece belgelerinin karşılıklı kabulünü mümkün kılma görüşü ile (4), Üye Ülkelerdeki eğitim kurslarının benzer yapısı izlenen minimum standart gereklerinin sınırlanacağı bu sahada koordinasyonu mümkün kılar ve daha sonra Üye Ülkeler kanunda belirtilen organizasyon serbestisine sahip olacağından;

Bu direktifle tarif edilmiş olan bu çalışmaların devamı için şartların koordinasyonu takip eden herhangi bir koordinasyonu hariç tutmayacağından;

Bu direktifle tarif edilen koordinasyon Veteriner Hekimlerin mesleki eğitimini kapsayacağından; eğitim dikkate alındığı sürece, çoğu Üye Ülkeler halen çalışan ve kendi işyerleri olan Veteriner Hekimler arasında ayrım yapmayacağından; Bu nedenle ve topluluk içinde bu tür profesyonel kişilerin mümkün olduğunca serbest dolaşımını teşvik etmek için bu direktifi çalıştırılan veteriner hekimleri de kapsayacak şekilde genişletmek gerekli göründüğünden,

BU YÖNERGEYİ KABUL ETMİŞTİR.

Madde 1

1.      Üye ülkeler, ilgili şahsın bütün eğitim süresince Veteriner Hekimlik almayı ve yapmayı arzulayan kişilere:

(a)    Veteriner Hekimlerin çalışmalarıyla ilgili esas alınan bilimler üzerine yeterli bilgi;

(b)   Sağlıklı hayvanların yapı ve fonksiyonları, yetiştiriciliği, üremesi ve hijyeni ve genel olarak aynı zamanda beslenmeleri ve üretimleri için gerekli teknoloji ve hayvanların beslenmesinde ihtiyaç duyulan gıdaların muhafazası konusunda yeterli bilgi;

(c)    hayvanların davranışı ve korunması üzerine yeterli bilgi;

(d)   İnsanlara bulaşan hastalıklara has spesifik bilgi de dahil olmak üzere, bireysel veya sürü olduğu da dikkate alınarak hayvan hastalıklarının nedeni, tabiatı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavisi üzerine yeterli bilgi;

(e)    yeterli koruyucu hekimlik bilgisi;

(f)     hayvan gıdaları ve hayvansal orijinli insan tüketimine sunulmak amacıyla üretilen gıdaların üretimi, hazırlanması ve dağıtımını içeren hijyen ve teknoloji üzerine yeterli bilgi;

(g)    yukarıda listelenen konularla ilgili kanun, düzenleme ve idari yaptırımlar üzerine yeterli bilgi;

(h)    uygun bir gözetim altında yeterli klinik ve pratik tecrübe

kazandığını garantileyen 78/1026/EEC Direktifinin 3 Maddesinde bahsedilen Veteriner Hekimlikte bir diploma, sertifika veya diğer bir resmi derece belgesine sahip olmayı gereli kılacaklardır.

2.      Bu tür bir Veteriner Hekimlik eğitimi üniversitede, eşit statüde bir yüksek öğrenim kuruluşunda veya bir üniversitenin yönetimi altında en az tam süreli teorik ve pratik ders almayı kapsayacak ve en az Ekte listelenen dersleri ihtiva edecektir. (1) OJ No C 92, 20,7,1970, p. 18. (2) OJ No C 19, 28,2,1972, p. 10. (3) OJ No C 60, 14,6,1971, p.3. (4) Bu resmi yayının (derginin) 1. sayfasına bakınız.

3.      Bu eğitime usulüne göre kabulü sağlamak için, aday, ilgili dersleri okumak üzere üniversitelere veya bir üye ülkenin eşit statüde tanıdığı yüksek öğretim kuruluşlarına kayıt yaptırmaya hak kazandığını gösteren bir diploma veya sertifikaya sahip olmalıdır.

4.      Bir Veteriner Hekimim çalışması için bir üye ülkede elde edilmeyen diploma, sertifika ve diğer resmi derece belge sahiplerine kendi sınırları içerisinde ruhsat vermeye ilişkin üye ülkenin kendi kanunlarıyla uyuşabilecek herhangi bir imkana (serbestliğe) bu direktifte hiçbir şeye tarafgir olmayacaktır.

Madde 2

Bu direktif, topluluk içinde serbest dolaşımı düzenleyen (EEC) 1612/68 sayılı ve 15 Ekim 1968 tarihli Komisyon kararıyla uyumlu içerisinde (1), 78/1026/EEC direktifinin 1. maddesinde bahsedilen çalışmaları (işleri) yapmakta veya yapacak olan Üye Ülkeler vatandaşlarına da uygulanacaktır.

Madde 3

1.      Üye ülkeler bu direktife uyan gerekli tedbirleri haberdar edilmelerini takiben 2 yıl içerisinde uygulamaya koyacak ve Komisyonu bu konuda bilgilendireceklerdir.

2.      Bu direktifin kapsamına giren sahada Üye Ülkeler benimseyecekleri ulusal kanun şartlarının ana metinleri konusunda Komisyonla irtibat kuracaklardir.

Madde 4

Bu direktif (emir) üye ülkelere hitap etmektedir.

18 Aralık 1978 de Brüksel’de hazırlanmıştır.

Komisyon için

Başkan

H.-D. GENSHER (1) OJ No L 257, 19.10.1968, p. 2.

VETERİNER HEKİMLER İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

Veteriner Hekimlikte diploma, sertifika veya diğer resmi derece belgesi almak için çalışma programı en az aşağıda listesi yapılan dersleri kapsamalıdır. Bu derslerin bir veya birden fazlasında eğitim diğer kurların bir parçası olarak veya onlarla birlikte verilmelidir.

A.     Temel konular (dersler)

-         Fizik

-         Kimya

-         Hayvan Biyolojisi

-         Bitki Biyolojisi

-         Biyomatematik

B.     Spesifik konular

Grup 1: Temel bilimler

-         Anatomi (Histoloji ve Embriyoloji dahil)

-         Fizyoloji

-         Biyokimya

-         Genetik

-         Farmakoloji

-         Pharmacy (Eczacılık)

-         Toksikoloji

-         Mikrobiyoloji

-         İmmunoloji

-         Epidemiyoloji

-         Mesleki Etikler

Grup 2: Klinik bilimleri

-         Doğum

-         Patoloji (Patolojik Anatomi dahil)

-         Parazitoloji

-         Klinik Hekimliği ve Cerrahisi (Anestezi dahil)

-         Evcil hayvanlar, kanatlılar ve diğer hayvan türleri üzerine klinik dersler

-         Koruyucu Hekimlik

-         Radyoloji

-         Üreme ve üreme bozuklukları

-         Veteriner devlet hekimliği ve halk sağlığı

-         Veteriner kanunları ve Adli Hekimlik

-         Tedavi

-         Propaedeutics (genç hayvanların tedavisi)

Grup 3: Hayvansal Üretim

-         Hayvansal üretim

-         Hayvan besleme

-         Agronomy (toprak düzenlemesi ve bitki üretimi)

-         Kırsal ekonomi

-         Hayvan yetiştiriciliği

-         Veteriner hijyen

-         Hayvan etyoloji ve korunması

Grup 4: Gıda Hijyeni

-         Hayvan yemleri veya hayvan orijinli besinlerin muayenesi ve kontrolü

-         Gıda hijyeni ve teknolojisi

-         Pratik çalışma (kesim yapılan ve gıda işlenen yerlerde pratik çalışma dahil)

Pratik eğitim, tam gün ve yetkili otoritenin direk kontrolünde ve beş yıllık toplam çalışma süresi içinde 6 ayı aşmayan bir eğitim şeklinde olabilir. Konuların farklı grupları arasında teorik ve pratik eğitimin dağılımı, bu direktifin 1 (1). maddesinde listelenmiş ve Veteriner hekimlerin farklı görevlerini yeterli düzeyde yapmalarını sağlayacak bir tarzda bilgi ve tecrübe edinmelerini sağlayacak şekilde dengelenecek ve koordine edilecektir.

Dokümanın sonu

Doküman dağıtım tarihi: 11/03/1999

 

 
Güncel
 

 

VetEuropa

“VetEuropa” Sayfamıza Hoş Geldiniz,            

Bu sayfamızda sizler için hazırlanan Avrupa’da veteriner hekimlik uygulamaları, mevzuatına ait bilgiler ile AB ile ilgili yorum ve incelemeleri bulacaksınız

Avrupa Birliğine üye olmaktan, AB normlarını ülkemize kazandırmak daha önemli ve öncelikli bulunmaktadır.  Bu normlar, gerek ülkemizde gıda güvenliği ve halk sağlığının sağlanması gerekse uluslararası ticarette ülkemizin aktif rol almasının önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Sayfamızda geçmiş yıllarda hazırlanan, tercümesi sağlanan, bir çoğu yayınlanmış bilgileri de derleyerek sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bazı bilgi ve dokümanlar ise orijinal haliyle sizlerin bilgisine sunulacaktır. Meslektaşlarımızdan tercüme için yeterli destek bulabildiğimiz takdirde bir çok bilgi ve belgeyi Türkçe olarak yayınlama imkanımız bulunmaktadır. Bu anlamda elimizde çok sayıda İngilizce metin, sunum ve dokuman bulunmaktadır.

Ülkemiz ve meslek camiamız için faydalı olması dileğiyle sunarız.

TürkVet

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved