Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

Oluşturulan Komisyonda Hazırlanan Mutabakat Metni;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

        Madde 1- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Zam ve Tazminatlar" Başlıklı 152 nci maddesinin, "II-Tazminatlar" alt başlığı altında yer alan"A-­ÖZEL HİZMET TAZMİNATI" Bölümünün Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil Kadrolarda görev yapanların yer aldığı ( b ) bendinin ( 2 ) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 "2.Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları  için 210 una"

 "Ayrıca Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde laboratuarlarda, hayvan hastanelerinde ve hayvan polikliniklerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 90 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.

              Sağlık hizmetleri Sınıfına dahil Kadrolarda bulunan ve Gıda Kontrol Belgesine haiz personelden Gıda kontrolünde görevli olarak çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.

                Hekim, Veteriner Hekim Diş Hekimi gibi Hekim kariyerini haiz olup (Bunlardan Klinik şefi, Klinik Şef yardımcısı başasistanlık görevini yapanlarla Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30'una Kadar ek Özel Hizmet tazminatı ödenebilir. Ancak, göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının % 10'unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.) "

                    Madde 2- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Zam ve Tazminatlar" Başlıklı 152 nci maddesinin, "II-Tazminatlar" alt başlığı altında yer alan"A-­ÖZEL HİZMET TAZMİNATI" Bölümünün Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Kadrolarda görev yapanların yer aldığı ( c ) bendinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Teknik hizmetleri Sınıfına dahil Kadrolarda bulunan ve Gıda Kontrol Belgesine haiz personelden Gıda kontrolünde görevli olarak çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.

               Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer

               Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

2006

 

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved