Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Meslek Örgütleri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Bakanlık ve 6343…

Meslek mensuplarının oluşturduğu meslek örgütleri Anayasa tarafından güvence altına alınmış ve tanımlanmıştır.  Türk Veteriner Hekimleri Birliği de bu kapsamda faaliyet gösteren ve 6343 sayılı yasa ile kurulmuş bir meslek örgütüdür.

Anayasa Meslek Kuruluşlarını nasıl tanımlıyor?

“ H. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

MADDE 135. – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler.

Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmi dört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Odalarına Kimler Üye Olmaya Mecbur Değil?

Anayasaya göre kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde “aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.”  Bu tanım çerçevesinde Kamu ve KİT’lerde sözleşmeli çalışanlar da dâhil olmak üzere (657 dışında çalışan) her veteriner hekim meslek örgütüne üye olmak mecburiyetindedir. Kamuda 657’ye tabi çalışanların da sadece üyelik mecburiyeti yoktur. Sözleşmeli çalışanlar yasalar ve yargı kararları ile asli ve sürekli görevde sayılmamaktadır.

O halde bu istisna dışında meslek unvanını kullanarak iş yapan, meslek icrasında bulunan her veteriner hekim çalıştığı yerin bulunduğu TVHB Veteriner Hekimler Odasına üye olmak ve üyelik vecibelerine yerine getirmekle mükelleftir.

Üyelik Muafiyeti, Veteriner Hekimi TVHB kapsamı dışında tutar mı?

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin kuruluşunu düzenleyen 6343 sayılı yasa Birliği şu şekilde tanımlıyor;

“Madde 14 Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimlerin katıldığı Türk Veteriner Hekimleri Birliği; veteriner hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak veya yararlarını korumak amacı ile kurulmuş, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Bu birlik veteriner hekim odaları, birlik merkez konseyi, yüksek haysiyet divani ve büyük kongre gibi organlardan terekküb eder.”

Yasaya göre Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimleri Türk Veteriner Hekimleri Birliği kapsamı içerisinde tanımlanmakta ve bu konuda herhangi bir istisna getirmemektedir. Bu nedenle kamuda asli ve sürekli görevlerde bulunan veteriner hekimler de Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin şemsiyesi altındadır ve Birliğin yasa ve buna bağlı ikincil mevzuatla belirlenmiş kurallarına uymak zorundadırlar.

Bu anlamda TVHB tüm veteriner hekimleri temsil eden bir kuruluştur. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, Birliği temsil etmek, meslekle ilgili her türlü isleri yürütmek ve bu Kanunda öngörülen hükümleri tatbikle mükelleftir(6343 sayılı yasa Madde:44,47).

Bakanlık ve TVHB Üzerinde Yetkisi!

“Tarım Orman ve Köy isleri Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde teftiş hakkına sahiptir. Birlik ve odaların görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını Bakanlık idari ve mali yönlerden denetler.

Amaçları dışında faaliyet gösteren veteriner hekim odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarım ve Köy isleri Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yetkili organlarınca yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar.”(Ek Madde-1)

Büyük Kongre Birliğin en yetkili organı olup herhangi bir şekilde yürütme ve yargı organları tarafından fesih edilemez. Büyük Kongre Birliğin üst organlarını seçen, yasa çerçevesinde Birliğin ikincil mevzuatını düzenleyen ve yasal çerçevede aldığı kararlara Birliğin tüm organlarının ve her veteriner hekimin uymak zorunda olduğu bir organdır.

Bakanlığın Birlik üzerindeki yetkisi, kamu adına Birlik organlarının yasal çerçevede çalışıp çalışmadığını denetlemek, suç unsuru bulduğu takdirde adli mercilere intikal ettirmekten ibarettir.

Bu çerçevede meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimler – ki bu kapsama hekimlik yapmasalar dahi mesleki unvanlarını kullanarak iş yapan her veteriner hekim dahildir-, çalışma yer, statü ve şekline bakılmaksızın 6343 sayılı yasaya, bu yasa kapsamında Büyük Kongrece kabul edilerek yasal prosedürü içerisinde uygulamaya konulan yönetmeliklere, yönergelere ve Birlik organlarınca alınan kararlara uymak zorundadırlar. Aynı zamanda Birlik Organları da bu yasa ve yönetmeliklere uymak, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükelleftir.

6343 Değişiklik Teklifi

6343 Sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İslere Dair Kanun” da yapılması düşünülen değişiklikler meslek camiasında ve örgüt organları içerisinde uzun süren bir zaman diliminde hep tartışılmıştır. Bu tartışmalar çerçevesinde olgunlaşan değişiklik önerileri 26 Şubat 2006 tarihinde toplanan olağanüstü Büyük Kongrede oybirliği ile kararlaştırılmıştır. Kabul edilen değişiklik önerilerinin sadece bir maddesine bir oda başkanı bir oyla karşı oy kullanmıştır ki bu madde de hazırlanış sürecinde bu oda başkanının talep ve önerisi ile değişiklik kapsamına alınmıştır. Bunun dışındaki tüm maddeler değişiklik kapsamına başka maddelerin de alınmasını isteyen oda başkanları ve delegeler de dahil olmak üzere tüm delegelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. Kabul edilen maddeler üzerinde hiçbir delegenin veya grubun olumsuz oyu olmamıştır.

Değişiklik önerisi getirilen maddeler yalnızca TVHB Organlarının çalışmaları ve üyeleriyle ilişkilerini düzenlemektedir.  Hiçbir meslek, menfaat grubu veya Bakanlığın çalışma ve görev alanlarına ilişkin bir düzenleme getirmemektedir. Bu nedenle yalnızca Türk Veteriner Hekimleri Birliğini ilgilendiren maddelerdir.

Değişiklik önerilerinin kabul edildiği Büyük Kongre öncesinde 17 Şubat 2006 tarihinde yapılan Bakanlık veteriner hekim üst düzey bürokratlarının da katıldığı zirve toplantısında, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi Eker Büyük Kongrede kabul edilecek değişikliklerin aynı şekilde yasalaşması için her türlü çabayı harcayacağını ve tasarının sahibi olacağını taahhüt etmiştir. Veteriner Hekim Milletvekillerimiz ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Katip Üyesi Sayın Adem Tatlı, Komisyon Üyesi Sayın Ramazan Kerim Özkan ile Sayın Abdulbaki Türkoğlu (Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün toplantıya katılmamış, toplantı sonrasındaki yemekte desteğini ifade etmiştir) değişiklik teklifinin Büyük Kongrenin kabul ettiği şekliyle yasalaşması için konunun takipçisi ve sahibi olacaklarına söz vermişlerdir.

Olağanüstü Kongrede kabul edilen değişiklik önerileri yasa teklifi olarak hazırlanması için Bakanlığa arz edilmiştir. Bakanlık hukuk müşavirliği anlamsız bir şekilde bu önerileri Bakanlık birimlerinin görüşüne açmıştır. En önemli olan kısmı ise meslektaşlarımızın yoğun bulunduğu KKGM tarafından değişiklik önerilerinden meslekte kaliteyi sağlayacak meslek içi eğimle ilgili madde değişikliğini kaldırma anlamına gelen hoş olmayan bir madde düzenlemesi ve diğerlerinde redaksiyon anlamı taşıyacak görüşler ile hukuk müşavirliğine gönderildiği anlaşılmıştır. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince bu önerilerin değiştirilmesi talebiyle Merkez Konseyi’ne iade edilmiştir. Durum Merkez Konseyi’nce değerlendirilerek son Büyük Kongre arifesinde Merkez Konseyinin Büyük Kongrenin aldığı kararları değiştirme yetkisine sahip olmadığı hatırlatılarak Büyük Kongrece kabul edilen değişikliğin yasa tasarısı olarak teklifi talebi yenilenmiştir.

Değişikliklerle ilgili Büyük Kongre Kararları ile son yazışma dışındaki konuyla ilgili yazışmalar 576 sayfa içerikli ve tüm delegelere dağıtılan 42.Büyük Kongre Faaliyet Raporu Kitabında yer almıştır.

Yasa ve yönetmelik, Meslek Örgütünün kurumsal yapısı, mesleki deontolojinin gerekleri,  pozisyon ve konumu ne olursa olsun mesleğin en yetkili organı konumunda olan Büyük Kongrenin kararlarını değiştirmek konusunda kimseye yetki vermemektedir. Birliğin yetkili ve sorumlu organları başta olmak üzere, bulunduğu konumun imkan verdiği ölçüde her veteriner hekime bu kararların hayatiyete geçirilmesi  için üzerine düşeni yapması sorumluluğun gereğidir.

Büyük Kongrenin karar altına almasından bu yana bir yılı aşkın bir zaman geçmiştir. 42 Dönem Merkez Konseyinde görev alan yedi üyeden dördünün, hali hazır oda başkanlarının çoğunluğunun bu kararlarda katkısı ve oyu bulunmaktadır. Bürokratlar görevdedir. Sayın Bakan görevdedir. Milletvekillerimiz görevdedir. Başka değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi gündeme gelebilir. Bu kararları hayatiyete geçirmeden başka değişiklikleri gündeme getirmek, işi savsaklamak ve engellemekten başka bir anlam taşımayacaktır. Diğerleri, bunlar gerçekleştirilebildiği takdirde gündeme getirilmelidir.

TBMM 22.dönem görev ve çalışma süresinin sonu yaklaşmıştır. Bu değişikliklerin yasalaşması veya alıkonulması her kademedeki yetkililere tarihi sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk gereği yerine getirilmediği takdirde gereği şekilde hatırlanacaklardır.

Günün gerektirdiği ve getirdiği imkanları kullanmadığımız sürece bizlerle birlikte gelecek nesiller de nerede hata yaptık diye teselli aramaya devam edeceklerdir.

Kalan kısa sürede vaatlerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi dileğiyle….

15 Mart 2007

Dr. Mustafa Altuntaş

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved