Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
 
Söz Verenleri ve Sahibini Arayan Yasa Tasarısı!
Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 26 Şubat 2006 tarihinde Yapılan Olağanüstü Büyük Kongresinde Kabul Edilen;
6343 Sayılı Veteriner Hekimliğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 2, 8, 11, 17, 19, 33, 41, 55 ve Ek 3.Maddesi Fıkralarına Değişiklik, Düzenleme ve Yürürlükten Kaldırma ile ilgili Kanun Tasarısı Önerisi

Madde 1- 6343 sayılı kanunun 2. maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

            “Mesleğini icra edecek ve eden veteriner hekimler, usul ve esasları Türk Veteriner Hekimleri Birliğince belirlenecek eğitimlere katılmak zorundadır. “

Madde 2- 6343 sayılı kanunun 8. maddesi aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

            “Kamu dışında işyerlerinde çalışacak veteriner hekimler, işverenle aralarında düzenledikleri sözleşmeyi bulundukları odaya onaylatmak zorundadırlar.”

            “Kamu dışındaki işyerlerinde çalışan veteriner hekimlerin meslek icrası ile çalıştıkları kurumun verdiği hizmetlerde, Türk Veteriner Hekimleri Birliğince belirlenen asgari ücret tarifesine uyulması zorunludur.”

            “Veteriner Hekimler, yasada belirlenen makamlarca çıkarılacak mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene, poliklinik veya hastane açmak suretiyle mesleklerini serbest icra ederler. Kamu ve diğer kurumlarda çalışan veteriner hekimler de ancak bu şartın yerine getirilmesi ile özel mesleki hizmet verebilirler.”

            “Özel ve tüzel kişi veya kurumlara süreli veya sürekli mesleki hizmet verecek olan serbest çalışan veteriner hekimler bu kuruluşlarla hizmetin kapsamı, şartları ve ücreti içeren oda onaylı iş sözleşmesi yapmak mecburiyetindedirler.”

Madde 3- 6343 sayılı kanunun 11. maddesi birinci paragrafı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

            “Veteriner Hekim olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri ve hayvanlar üzerinde tıbbi ve cerrahi müdahalelerde bulunmaları yasaktır.”

Madde 4- 6343 sayıl kanunun 17. maddesinin ilk paragrafı “Bir veteriner hekim odası bölgesinde, meslek ve sanatını icra eden veteriner hekimler,  o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.”şeklinde düzenlenmiştir.

Madde 5- 6343 sayılı kanunun 19.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 19- Veteriner Hekim odaları gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Giriş aidatı;
 • Yıllık aidatı;
 • Her türlü mesleki faaliyetler ile balo, toplu gezi, yemek ve benzeri sosyal faaliyetlerin masrafı çıktıktan sonra kalan net gelir,
 • Meslekle ilgili her türlü yayın gelirleri,
 • Oda haysiyet divanları kararıyla hükmedilip tahsil edilen para cezaları;
 • Merkez konseyi yardımları;
 • Basılı belgelerin satışından elde edilen net gelirler
 • Belge tasdiki, belge düzenlenmesi karşılığı alınan ücretler,
 • Her türlü bağış ve yardımlar,
 • Kira gelirleri (Stopaj, vergi ve benzeri kanuni giderler çıktıktan sonra kalan net gelir),
 • Oda iktisadi işletmesinin faaliyetlerinden sağlanacak kârlardır.
 • Plan ve proje tasdikinden elde edilen gelirler,
 • İlaç, aşı, veteriner biyolojik ürünlerin bandrollerinin satışından sağlanan gelirler,
 • Diğer gelirler

Giriş ve yıllık aidat tutarları, her yıl ocak ayında onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık brüt asgari ücretin yüzde beşi ile aylık brüt asgari ücretin yüzde yirmisi arasında kalmak üzere Büyük Kongre tarafından belirlenir. Tahakkuk yılında ödenmeyen aidatlar, ödendikleri takvim yılı aidatı üzerinden tahsil edilir.

Madde 6- 6343 sayılı kanunun 33. maddesi c ve d fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c)-Bölgelerin ve verilen hizmetlerin özellikleri göz önüne alınarak, yasanın 5.nci maddesinde yer alan veteriner hekimlerin görev ve yetkilerine ilişkin asgari ücret tariflerini hazırlamak ve merkez konseyine tasdik ettirmek ve uygulamasını takip etmek,

d)-Üyeleri veya üyesi ile iş veya hasta sahibi arasında düzenlenecek sözleşmeleri onaylamak, çıkacak ihtilafları halle çalışmak ve icabında hakem usulüne müracaat etmek, deontolojiye ve amme menfaatine aykırı harekette bulunan üyelerini haysiyet divanına tevdi etmek,

Madde 7- 6343 sayılı kanunun 41. maddesi b fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) “10 aidat tutarından 100 aidat tutarına kadar para cezası verilir.”

Madde 8- 6343 sayılı kanunun 55. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 55- Oda haysiyet divanlarınca haklarında meslek icrasından men kararı verilen veteriner hekimler, bu kararın yüksek haysiyet divanınca tasdik edilmiş bulunmasına rağmen mesleklerini icra ederlerse haklarında oda haysiyet divanlarınca 100 aidat tutarından 500 aidat tutarına kadar para cezası verilir.

Madde 9- 6343 sayılı kanunun ek 3. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 10- Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                    

6343 Sayılı Veteriner Hekimliğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 2, 8, 11, 17, 19, 33, 41, 55 ve Ek 3.Maddesi Fıkralarına Değişiklik, Düzenleme ve Yürürlükten Kaldırma ile ilgili Kanunun Genel Gerekçesi

Anayasanın 135. maddesinde öngörülen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olan Türk Veteriner Hekimleri Birliğini düzenleyen 6343 sayılı kanunun kimi hükümleri günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemekte kimi hükümleri meslek örgütünün etkinliğini kısıtlayıcı hükümler içermesi zaman içinde üye aidatlarının miktarı ile gelirler ve para cezalarının miktarları günümüz şartlarına cevap vermekten uzak hale gelmiştir.

6343 sayılı kanunun aradan geçen 52 yıl içerisinde gerek Veteriner Hekimliği mesleğinin icrasında gerekse Veteriner Hekim Odalarının teşekkülleri ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin oluşması hususunda önemli gelişmeler kaydedilmesi nedeniyle bugünkü uygulamada kimi maddelerinde değişiklik lüzum görülmektedir.

Açıklanan bütün bu hususlar 52 yıl önce çıkarılmış olan 6343 sayılı kanunun doğal olarak yerini bulamamaktadır. AB’ye uyumun gerçekleşmesi ve çağdaş dünyadaki gelişmelerden kopmaması için yeterince ve gereğince çaba gösterilmelidir. Bu nedenle yıldan yıla değişen siyasal, bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelere açık olabilecek kanun maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Madde 1-Gerekçe: Veteriner Hekimlikte mezuniyet sonrası sürekli meslek içi eğitimi mecbur kılmak, günümüz şartlarına uyum sağlamak ve bu eğitimlerin Türk Veteriner Hekimleri Birliğince belirlenecek esas ve usullerle yapılmasını amaçlamaktadır.

Madde 2-Gerekçe: Kamu dışındaki Veteriner Hekimlerin çalışma alanlarının artması, gelişmesi nedeniyle kamu dışı çalışan Veteriner Hekimlerin çalışma usul ve esaslarına yasal dayanak sağlamak amaçlanmıştır.

Madde 3-Gerekçe: Veteriner Hekim dışındaki yetkisiz kişilerin hayvanlar üzerinde tıbbi müdahalesinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 4-Gerekçe: Meslek ve sanatını icra eden tüm Veteriner Hekimlerin il ve bölge odalarına üye olmalarını zorunlu hale getirilmesi amaçlamıştır.

Madde 5-Gerekçe: Oda ve Merkez Konseyi gelirlerini artırılması, üye aidatlarının günümüz şartlarına uygun olarak tespiti ve belirli bir kurala bağlanması amaçlanmıştır.

Madde 6-Gerekçe: Asgari ücret tarifesinin tüme veteriner hekimlik hizmetlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca üyeleri ile iş veya hasta sahibi arasında düzenlenecek sözleşmelerinin onaylanması ve taraflar arasındaki muhtemel bir anlaşmazlık durumunda sorunun çözümü amaçlanmaktadır.

Madde 7-Gerekçe:  Para cezaları üye aidatına endekslenerek güncellenmesi amaçlanmıştır.

Madde 8-Gerekçe:  Para cezaları üye aidatına endekslenerek güncellenmesi amaçlanmıştır.

Madde 9-Gerekçe: Yurt dışı temsillerde gecikmeye neden olan bürokratik engellerin kaldırılması ve hizmetin süratli bir şekilde verilmesi amaçlanmıştır.

 

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved